ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धर्मदेवी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 12:42 PDF icon धर्मदेवी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
धर्मदेवी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 12:41 PDF icon धर्मदेवी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 12:08 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 11:35 PDF icon न्यायिक समिति, २०७५.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 11:30 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 11:30 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
विपद व्यवस्थापन तथा कोष सन्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 11:29 PDF icon विपद व्यवस्थापन तथा कोष सन्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 11:28 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 11:26 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापना पर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 09/07/2018 - 11:25 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापना पर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf

Pages