ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:05 PDF icon 47.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:05 PDF icon 46.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:04 PDF icon 45.pdf
विद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको शिक्षा कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:03 PDF icon 44.pdf
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:02 PDF icon 45.pdf
राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:02 PDF icon 42.pdf
युवा तथा खेलकुद निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:01 PDF icon 41.pdf
मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 12:00 PDF icon 40.pdf
मानव संशासन विकास कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:59 PDF icon 39.pdf
मर्मतर सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/23/2022 - 11:59 PDF icon 38.pdf

Pages