प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धर्मदेवी नगरपालिका, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA), आ. व. २०७९/८० को जम्मा प्राप्ताङ्क । २०८०/८१ 02/05/2024 - 15:56 PDF icon LISA_FINAL_compressed.pdf
मितिः २०७९/११/०२ मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डाइलाइसिस गरिरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत मासिक खर्च (मिति २०७९/०४/०१ देखि २०७९/०९/३० सम्म) रु. ५,०००/- उपलब्ध गराएको विवरण । २०७९/८० 02/14/2023 - 13:03 PDF icon HEA0.pdf
धर्मदेवी नगरपालिका, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA), आ. व. २०७८/७९ को जम्मा प्राप्ताङ्क । २०७९/८० 01/20/2023 - 11:16 PDF icon LISA 2078.79.pdf
धर्मदेवी नगरपालिका, स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA), आ. व. २०७७/०७८ को जम्मा प्राप्ताङ्क । ०७८/०७९ 01/19/2022 - 12:00 PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन २०७७।०७८.pdf
धर्मदेवी नगरपालिकाको पाश्र्वचित्र । ७५/७६ 01/06/2020 - 14:55 PDF icon धर्मदेवी नगरपालिकाको पाश्र्वचित्र ।.pdf
घर नंबरिङ्गको विवरण‚ २०७५ ७५/७६ 12/27/2019 - 12:08 PDF icon घर नंबरिङ्गको विवरण २०७५.pdf