सरिता लम्साल

Sarita Lamsal Assistant Women Development Invigilator of Dharmadevi Municipality
फोन: 
९८६२१९३९७७
Section: 
स्वस्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा (महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाइ)