प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०८/२८, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको (Hard Copy) सूचना ।