प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०४/१२, हाटबजार तथा पार्किङ्ग शुल्कको शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानसम्बन्धी पन्ध्र (१५) दिने सूचना ।